CLASSES

The Qigong Center offers Soaring Crane ("Crane Style") and traditional forms of qigong, including

Soaring Crane Qigong
Life Information Qigong   View
Ruyi Zen Universal Qigong   View
Six Sound Heart Method Qigong
Walking Crane Qigong
Ba Duan Jin - 8 Pieces of Brocade   View
Qigong Teacher Training
Qigong Healing Techniques   View
Qigong Calligraphy   View
Feng Shui - Harmonizing Your Living Space   View
Sitting and Lying Qigong   View
Qigong in the Park   View
Healing Sessions View

Home Page